​આયુર્વેદ દિનચર્યા  ખોરાકના ગુણદોષ 

ફળોના ગુણ દોષ 

fruits (66)
fruits (66)

fruits (65)
fruits (65)

fruits (5)
fruits (5)

fruits (66)
fruits (66)

1/64

સુકામેવાના   ગુણદોષ 

d, m and gay (1)
d, m and gay (1)

d, m and gay (2)
d, m and gay (2)

d, m and gay (64) - Copy
d, m and gay (64) - Copy

d, m and gay (1)
d, m and gay (1)

1/49
S-1
S-1

Rutucharya (2)
Rutucharya (2)

00
00

S-1
S-1

1/14

દિનચર્યા 

a, k and v (21)
a, k and v (21)

a, k and v (22)
a, k and v (22)

a, k and v (7)
a, k and v (7)

a, k and v (21)
a, k and v (21)

1/21

કઠોળના  ગુણદોષ 

શાકભાજી  ગુણ દોષ 

a, k and v (61)
a, k and v (61)

a, k and v (60)
a, k and v (60)

a, k and v (28)
a, k and v (28)

a, k and v (61)
a, k and v (61)

1/39