​આયુર્વેદ દિનચર્યા  ખોરાકના ગુણદોષ 

ફળોના ગુણ દોષ 

fruits (66)
fruits (66)

press to zoom
fruits (65)
fruits (65)

press to zoom
fruits (5)
fruits (5)

press to zoom
fruits (66)
fruits (66)

press to zoom
1/64

સુકામેવાના   ગુણદોષ 

d, m and gay (1)
d, m and gay (1)

press to zoom
d, m and gay (2)
d, m and gay (2)

press to zoom
d, m and gay (64) - Copy
d, m and gay (64) - Copy

press to zoom
d, m and gay (1)
d, m and gay (1)

press to zoom
1/49
S-1
S-1

press to zoom
Rutucharya (2)
Rutucharya (2)

press to zoom
00
00

press to zoom
S-1
S-1

press to zoom
1/14

દિનચર્યા 

a, k and v (21)
a, k and v (21)

press to zoom
a, k and v (22)
a, k and v (22)

press to zoom
a, k and v (7)
a, k and v (7)

press to zoom
a, k and v (21)
a, k and v (21)

press to zoom
1/21

કઠોળના  ગુણદોષ 

શાકભાજી  ગુણ દોષ 

a, k and v (61)
a, k and v (61)

press to zoom
a, k and v (60)
a, k and v (60)

press to zoom
a, k and v (28)
a, k and v (28)

press to zoom
a, k and v (61)
a, k and v (61)

press to zoom
1/39